NATJEČAJ za radno mjesto stručni suradnik/ca psiholog na puno određeno vrijeme

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. i 57/22) i Statuta DJEČJEG VRTIĆA SMJEHULJICA Ludbreg, Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA SMJEHULJICA, OIB 37401697819, Ludbreg (Grad Ludbreg), Ulica Antuna Nemčića 13, raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto stručni suradnik/ca psiholog na puno određeno vrijeme

Za prijam u radni odnos kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom

24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

-završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste kojom je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima (VSS, profesor psihologije, diplomirani psiholog, odnosno magistar psihologije)

-položen stručni ispit

UZ PISANU PRIJAVU JE POTREBNO PRILOŽITI:

  • životopis
  • domovnicu (preslika)
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
  • potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s obveznom dokumentacijom dostavljaju se elektronskim putem na e-mail adresu: dv.smjehuljica@gmail.com.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O ishodu ovog javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Javni natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Smjehuljica dana 31.05.2023.g., a prijave traju do  12.06.2023.godine.

U Ludbregu, 31.05.2023.g.

Podijeli na: