N A T J E Č A J za obavljane poslova pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju

Dječji vrtić- Smjehuljica

Antuna Nemčića 13

42230 Ludbreg

tel: 042/810-691

Ludbreg, 24.08.2023.

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječji vrtić Smjehuljica, raspisuje

N A T J E Č A J

za obavljane poslova pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju

POMOĆNIK/ICA DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU   –   3 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (25 sati tjedno)

Uvjet za radno mjesto SSS

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 – životopis

– domovnicu (preslika)

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)

a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)

b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)

– elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: dv.smjehuljica@gmail.com u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja  roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj je objavljen na službenim stranicama HZZ-a, službenim stranicama vrtića i oglasnoj ploči vrtića.

Upravno vijeće

Dječjeg vrtića „Smjehuljica“

Podijeli na: