N A T J E Č A J za radno mjesto stručni suradnik/ca psiholog na nepuno određeno vrijeme

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. i 57/22) i Statuta DJEČJEG VRTIĆA SMJEHULJICA Ludbreg, Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA SMJEHULJICA, OIB 37401697819, Ludbreg (Grad Ludbreg), Ulica Antuna Nemčića 13, raspisuje

 N A T J E Č A J
za radno mjesto stručni suradnik/ca psiholog na nepuno određeno vrijeme

Za prijam u radni odnos  kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

-završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste kojom je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima (VSS, profesor psihologije, diplomirani psiholog, odnosno magistar psihologije)
-položen stručni ispit


UZ PISANU PRIJAVU JE POTREBNO PRILOŽITI:

– životopis

– domovnicu (preslika)

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 3 mjeseca)

a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)

b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)

c) potvrda Centra za socijalnu skrb da protiv kandidata nisu izrečene mjere za zaštitu dobrobiti djeteta (čl. 25. st.10. Zakona)

– elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s obveznom dokumentacijom dostavljaju se elektronskim putem na e-mail adresu: dv.smjehuljica@gmail.com.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O ishodu ovog javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Javni natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Smjehuljica dana 20.09.2023.g, a vrijedi do 28.09.2023..

U Ludbregu, 20.09.2023.g.

Podijeli na: