N A T J E Č A J za radno mjesto odgojitelj/ice predškolske djece

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. i 57/22) i Statuta DJEČJEG VRTIĆA SMJEHULJICA Ludbreg, Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA SMJEHULJICA, OIB 37401697819, Ludbreg (Grad Ludbreg), Ulica Antuna Nemčića 13, raspisuje

 N A T J E Č A J
za radno mjesto odgojitelj/ice predškolske djece

– 1 izvršitelj/ica na nepuno određeno vrijeme


UVJETI: -može se zaposliti osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja po Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
-završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (odgojitelj predškolske djece-nastavnik predškolskog odgoja), odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja,

UZ PISANU PRIJAVU JE POTREBNO PRILOŽITI:

– životopis

– domovnicu (preslika)

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 3 mjeseca)

a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)

b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)

c) potvrda Centra za socijalnu skrb da protiv kandidata nisu izrečene mjere za zaštitu dobrobiti djeteta (čl. 25. st.10. Zakona)

– elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s obveznom dokumentacijom dostavljaju se elektronskim putem na e-mail adresu: dv.smjehuljica@gmail.com.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O ishodu ovog javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Javni natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Smjehuljica dana 20.09.2023.g., a vrijedi do 28.09.2023..

U Ludbregu, 20.09.2023.g.

Podijeli na: