NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelj/ice predškolske djece

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. i 57/22) i Statuta DJEČJEG VRTIĆA SMJEHULJICA Ludbreg, Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA SMJEHULJICA, OIB 37401697819, Ludbreg (Grad Ludbreg), Ulica Antuna Nemčića 13, raspisuje

 N A T J E Č A J
za radno mjesto odgojitelj/ice predškolske djece

1 izvršitelj/izvršiteljica  za rad u Dječjem vrtiću “Smjehuljica”, rad na neodređeno, 40 sati tjedno

Uvjeti su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to:

Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:

a) preddiplomski sveučilišni studij,
b) preddiplomski stručni studij,
c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,
d) diplomski sveučilišni studij,
e) specijalistički diplomski stručni studij.

 Dokumenti potrebni za prijavu na radno mjesto:

  1. Vlastoručno potpisanu prijavu (zamolbu)
  2. Životopis
  3. Preslika domovnice
  4. Preslika rodnog lista
  5. Preslika dokaza o stečenom obrazovanju (diploma)
  6. Elektronički zapis o radno pravnom statusu (iz evidencije HZMO-a – ne starije od 3 mjeseca)
  7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko ga kandidat posjeduje)
  8. Dokazi o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članka 25. Zakona (ne starije od 3 mjeseca):

a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2. Zakona)

b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.

Zakona)

c) potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad da protiv kandidata nisu izrečene mjere za zaštitu

dobrobiti djeteta (čl. 25. st.10. Zakona)

Posebni uvjeti za ovo radno mjesto određeni su u člancima 24. i 25. Zakona te u članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN133/97).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s obveznom dokumentacijom dostavljaju se elektronskim putem na e-mail adresu: dv.smjehuljica@gmail.com.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O ishodu ovog javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Javni natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Smjehuljica dana 26.06.2024.g, a traje do 04.07.2024. godine.

U Ludbregu, 26.06.2024.g.

Podijeli na: