N A T J E Č A J za radno mjesto odgojitelj/ice predškolske djece

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. i 57/22) i Statuta DJEČJEG VRTIĆA SMJEHULJICA Ludbreg, Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA SMJEHULJICA, OIB 37401697819, Ludbreg (Grad Ludbreg), Ulica Antuna Nemčića 13, raspisuje

 N A T J E Č A J
za radno mjesto odgojitelj/ice predškolske djece

– 2 izvršitelj-a/ica na neodređeno, puno radno vrijeme


UVJETI: -može se zaposliti osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja po Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
-završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (odgojitelj predškolske djece-nastavnik predškolskog odgoja), odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja,

UZ PISANU PRIJAVU JE POTREBNO PRILOŽITI:

– životopis

– domovnicu (preslika)

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)

a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)

b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)

– elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s obveznom dokumentacijom dostavljaju se elektronskim putem na e-mail adresu: dv.smjehuljica@gmail.com.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O ishodu ovog javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Javni natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Smjehuljica dana 13.09.2023.g, a traje do 21.09.2023..

U Ludbregu, 13.09.2023.g.

Podijeli na: