N A T J E Č A J za obavljane poslova čišćenja poslovnog prostora

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. i 57/22) i Statuta DJEČJEG VRTIĆA SMJEHULJICA Ludbreg, Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA SMJEHULJICA, OIB 37401697819, Ludbreg (Grad Ludbreg), Ulica Antuna Nemčića 13, raspisuje

N A T J E Č A J

za obavljane poslova čišćenja poslovnog prostora

SPREMAČICA/ČISTAČICA   –   1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (15 sati tjedno)

Uvjet za radno mjesto NSS

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 – životopis

– domovnicu (preslika)

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)

a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)

b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)

– elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s obveznom dokumentacijom dostavljaju se elektronskim putem na e-mail adresu: dv.smjehuljica@gmail.com.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O ishodu ovog javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Javni natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Smjehuljica dana 16.02.2024.g, a traje do 24.02.2024. godine.

U Ludbregu, 16.02.2024.g.

Upravno vijeće

Dječjeg vrtića „Smjehuljica“

Podijeli na: